GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW, GPOZ

Gminna Ewidencja Zabytków

Nasza firma oferuje opracowanie kart gminnej ewidencji zabytków wg standardów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1305) oraz wg standardów programu opracowanego specjalnie do tego celu przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

 • Karty zawierają dane własnościowe, dane z ewidencji gruntów, czas powstania obiektu, jego opis z uwzględnieniem stanu zachowania i ewentualnych zagrożeń, wskazówki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualne fotografie poszczególnych obiektów;
 • Karty drukowane są w formacie A4 na twardym papierze w 2 egz., z których jeden jest przekazywany do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie;
 • Przed wykonaniem kart, na podstawie ewidencji zabytków prowadzonej dotychczas przez Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz na podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzamy weryfikację obiektów zabytkowych w terenie z wyszczególnieniem obiektów już nie istniejących lub przekształconych w stopniu powodującym utratę ich wartości zabytkowych;
 • Wykaz obiektów przewidzianych do skreślenia i do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków uzgadniamy z Gminą, a następnie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • Program Gminnej Ewidencji Zabytków jest przewidziany do wydruku kart ewidencyjnych. Dodatkowo w ramach oferty proponujemy przekazanie Gminie wersji elektronicznej, która ułatwi korzystanie z opracowanej bazy danych i umożliwi dodawanie i skreślanie z ewidencji zabytków kolejnych obiektów;


Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Ponadto oferujemy opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Gminny Program Opieki nad Zabytkami zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162  poz. 1568 z późn. zm.) jest opracowywany na cztery lata i przyjmowany przez radę gminy po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program jest dokumentem strategicznym, mającym na celu ukierunkowanie i zoptymalizowanie działań gminy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Nasza oferta odnośnie programu opieki nad zabytkami obejmuje w szczególności:

 • Rozpoznanie potrzeb przy tworzeniu programu;
 • realizację zgodnie z wytycznymi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków,
 • przeprowadzenie wszelkich uzgodnień z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 • wykonanie programu w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej i elektronicznej (na życzenie Gminy w większej ilości);
 • program uwzględnić będzie m.in.:

-     uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami,

-     cele wyznaczone w analogicznych dokumentach, opracowanych na szczeblu powiatu
i województwa,

-     charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy,

-     ocenę szans i zagrożeń,

-     priorytety i kierunki działań,

-     źródła finansowania realizacji wyznaczonych zadań.

 • w wypadku konkretnej gminy w Programie uwzględniona będzie specyfika miast oraz poszczególnych sołectw.