FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu projektowania, pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków unijnych i innych mechanizmów finansowych. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, jednostek finansów publicznych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych a także rolników z funduszy:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa Obszarów Rybackich
 • Programy badawcze np. 7 Program Ramowy, Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 • Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
 • Lifelong Learning Programme, Młodzież w działaniu, Kultura 2007-13 i inne

 

Zakres świadczonych przez nas usług:

1. Analiza możliwości aplikowania

 • prowadzimy  monitoring funduszy dostępnych w Polsce i UE oraz przetargów finansowanych/współfinansowanych z funduszy UE
 • przedstawiamy możliwości dofinansowania, oceniamy szanse pozyskania środków, przedstawiamy dobór działań i prezentujemy procedury aplikacyjne

 

2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

 • przygotowujemy wnioski aplikacyjne dla projektów inwestycyjnych, dydaktycznych, doradczo- szkoleniowych i badawczych
 • opracowujemy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym biznesplan, studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych
 • pomagamy w skompletowaniu pełnej dokumentacji projektowej (w tym pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowych itp.)
 • monitorujemy ocenę wniosku, pomagamy w ewentualnych wyjaśnieniach, uzupełnieniach dokumentów aż do ogłoszenia wyników konkursu

 

 3. Zarządzanie projektem

 • pomagamy w pracach związanych z negocjacjami projektu, sporządzeniem umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
 • prowadzimy kompleksowe usługi związane z zarządzaniem projektem od podpisania umowy aż do momentu końcowego wniosku o płatność  w szczególności rozliczenia finansowe w tym sporządzanie wniosków o płatność, rozliczanie merytoryczne np. sporządzanie formularza PEFS, monitoring i ewaluacja projektu, udział podczas kontroli projektu, udział pracach związanych z postępowaniami zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i/lub zasadą konkurencyjności
 • świadczymy usługi doradcze z aspektów prawnych i finansowo-księgowycc.
4. Audyt projektu
 • dokonujemy kompleksowej oceny poprawności działań projektowych oraz przedkładamy odpowiednie rekomendacje.